Historie

Současně s obnovou spolkového života po pádu Bachova absolutismu v Habsburské monarchii došlo 11. května 1862 i v Heřmanově Městci k založení mužského zpěváckého spolku, který přijal název Vlastislav a heslo, jež se mělo stát společným pro všechny spolky „Zpěvem k srdci srdcem k vlasti“. Sbormistrem se stal jeden z hlavních zakladatelů učitel Karel Steinich. Šestnáct jeho členů se zúčastnilo slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu. 1. června 1868 byl potom založen ženský pěvecký spolek Cecílie a následně se Vlastislav stal sborem smíšeným.

Velmi plodné období činnosti Vlastislava nastalo pod vedením varhaníka a skladatele Quido Havlasy, který přišel do Heřmanova Městce v roce 1876. Během jeho působení se konaly koncerty za účasti významných hudebníků – houslisté Jaroslav Kocián, Karel Hoffmeister či hudební skladatel Otakar Ostrčil. Společně s divadelním spolkem Heřman byly pořádány četné hry se zpěvy a tanci. Po Quido Havlasovi, se ve vedení sboru vystřídala celá řada významných sbormistrů. František Teplý, který v roce 1907 založil ochotnický orchestr, a dal tak podnět ke společným hudebním večerům a divadelním představením. Dále např. František Procházka, bývalý člen opery brněnského Národního divadla, který se ujal vedení hudebního života v Heřmanově Městci. Pod jeho vedením provedli místní zpěváci a hudebníci Blodkovu operu V studni a řadu velkých koncertů

První světovou válkou byla činnost sboru velmi omezena a obnovena až roku 1919, kdy byl předsedou sboru zvolen Josef Plavec st. Do Městce se vrátil František Teplý, který obnovil činnost orchestru, a tak mohla být k 60. výročí vzniku Vlastislava nastudována opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Poté co Teplý podruhé opouští Heřmanův Městec, ujímá se řízení sboru Josef Plavec mladší spolu s Antonínem Kabeláčem a Františkem Minaříkem. Protože byl Josef Plavec ml. velkým obdivovatelem Smetany, nacvičil a provedl s Vlastislavem v následujících letech opery Hubička (1929), Tajemství (1930) a Dvě vdovy (1931). V období II. světové války měl Vlastislav téměř 60 členů a vedl ho sbormistr Bohuslav Mimra. Po jeho odchodu z Heřmanova Městce se vedení ujal Václav Štěpán se svým zástupcem Josefem Johnem.

Od září 1950 byla činnost sboru pro nezájem členů i veřejných činitelů na osm let přerušena. Roku 1958 se podařilo činnost sboru obnovit, opět pod vedením Bohuslava Mimry. O dva roky později se definitivně ujímá sboru Josef John. 100. výročí Vlastislava bylo oslaveno hudební akademií a slavnostním koncertem. Josef Plavec k této příležitosti věnoval sboru novou skladbu Jdi a zpívej. V roce 1968 Vlastislav samostatně vystoupil na chrudimském hudebním pátku a v prosinci následujícího roku provedl koncertně v chrámu sv. Bartoloměje Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby za varhanního doprovodu Ludmily Štěpánové. Od roku 1979 pořádal Vlastislav pravidelné jarní a podzimní koncerty, účinkoval na hudebních středách v zámku. 29. června 1979 umírá Josef Plavec. Od svých patnácti let byl členem Vlastislava a až do své smrti jeho čestným sbormistrem. K jeho nedožitým 75. narozeninám byl v roce 1980 uspořádán koncert, na kterém účinkoval společně s Vlastislavem i Smíšený sbor českého učitelstva.

Po oslavách 120. výročí převzala od Josefa Johna řízení sboru jeho dosavadní korepetitorka Ludmila Štěpánová. V sezóně 1984/85 byl poprvé připraven vánoční koncert, který se v následujících letech stal tradiční a hojně navštěvovanou kulturní akcí obohacující vánoční atmosféru města. V květnu 1986 účinkovali zástupci sboru Vlastislav na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, kde byla provedena zpěváky ze 120 (!) pěveckých sborů kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK dirigoval Jiří Bělohlávek. Rokem 1987 začínají pravidelné koncerty mladých umělců, které pokračují dodnes v podobě „Hudebních večerů“.

Od roku 1992 pořádá sbor každé dva roky „Setkání pěveckých sborů“. Prvních pět ročníků se díky příznivému počasí měsíce června dařilo uskutečnit v malebném prostředí bývalého letního kina v zámeckém parku. Následně se přehlídka od roku 2005 přesunula na taktéž inspirující nádvoří heřmanoměsteckého zámku. V roce 2015 se setkání zúčastnilo rekordních 11 sborů a více než 300 účinkujících. Od roku 1992 se pravidelně koná reprezentační ples PS Vlastislav v heřmanoměstecké sokolovně. Patří mezi nejnavštěvovanější plesy a stal se oblíbenou součástí společenského života města. Pravidelně je členy sboru a dalšími příznivci nacvičeno tradiční předtančení Česká beseda.

V posledních dvaceti letech sbor nastudoval celou řadu významných děl a absolvoval mnoho koncertních vystoupení nejen v domovském Heřmanově Městci. V roce 2006 sbor nastudoval velkolepé oratorium Antonína Dvořáka Stabat Mater, které dalo připomenout nejslavnější léta jeho činnosti. Uvedeno bylo v Chrudimi, v rámci festivalu „Tomáškova a Novákova hudební Skuteč“ a na závěr v rámci „Hudebního léta“ v Heřmanově Městci. Z tohoto koncertu vznikla také historicky první CD nahrávka, kterou ještě v témže roce doplnilo tematické CD Vánoce v Heřmanově Městci. Pozoruhodné bylo také uvedení kompletní Loutny české Adama Michny z Otradovic. Dále zmiňme populární Missu brevis Jiřího Pavlici uvedenou s Chrudimskou komorní filharmonií nebo pravidelné uvádění České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Sbor spolupracoval s českým skladatelem, sbormistrem a dirigentem Milošem Bokem, se kterým uvedl jeho vánoční cyklus Snových koled (s Filharmonií Hradec Králové a s orchestrem Českých symfonických sólistů při pražské premiéře této skladby). Vlastislav se pravidelně s úspěchem účastnil mezinárodních sborových festivalů (Olomouc, Praha či Bratislava). Spolupracuje také s dalšími sbory regionu (Doubravan Chotěboř, Slavoj Chrudim a další) a v posledních letech intenzivně s Konzervatoří Pardubice, VUS a dirigentem Tomášem Židkem.

Pěvecký sbor Vlastislav se stal nedílnou součástí kulturního života heřmanoměsteckého mikroregionu. Na začátku sezóny 2013/2014 předala dirigentské žezlo dlouholetá sbormistryně Ludmila Štěpánová (od roku 1982, tedy nejdéle sloužící sbormistr v historii PS) klavíristce a sbormistryni Markétě Výborné. Po jejím vedením se sbor zapojil do projektu nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater, které bylo uvedeno společně se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice na pěti koncertech včetně zahajovacího koncertu X. ročníku festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. Z dalších nastudování zmiňme Jarní romanci Zdeňka Fibicha, Pod jabloní Josefa Suka nebo účast na velkém projektu uvedení světoznámého Requiem W. A. Mozarta k jeho výročí v roce 2016. Podobným projektem bylo uvedení působivého Requiem d moll francouzského skladatele Gabriela Faurého ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice a s pěveckými sbory Konzervatoře Pardubice a VUS. Velkého ohlasu se dočkala také suita českých pohádkových písní „Kouzelné vánoce“, kterou autorsky připravil a při vánočních koncertech 2019 v podání Východočeského akademického orchestru a pěveckých sborů Vlastislav a Doubravan Chotěboř uvedl sbormistr, dirigent a skladatel Jakub Pikla.

Po náhlém úmrtí naší sbormistryně, umělecké vedoucí a duše sboru Markéty Výborné na konci září 2019 se sbor dohodl na spolupráci se sbormistrem Ondřejem Mejsnarem, který se vedení Vlastislavu ujal na počátku ledna 2020. Začátek spolupráce bohužel výrazně poznamenala omezení sborového zpěvu spojená s pandemií COVID-19. Od podzimu 2021 se PS Vlastislav pod vedením O. Mejsnara připravoval a pak podílel na dvou velkých projektech. Prvním bylo provedení Korunovační mše, tzv. Missa Solemnis, op. 81 Václava Jana Tomáška, která na koncertech v Domě hudby v Pardubicích a při úvodním koncertu Hudebního léta v Heřmanově Městci pod taktovkou dirigenta a sbormistra O. Mejsnara zazněla v podání symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice, smíšeného pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové, Pardubického komorního sboru Orfeus, a samozřejmě také Pěveckého sboru Vlastislav. Při příležitosti oslav 160. výročí svého založení a při dalších koncertech pak uvedl PS Vlastislav společně s pěveckým sborem Doubravan Chotěboř a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem Mši D dur „Lužanská“ a slavné Te Deum Antonína Dvořáka.

Od října 2022 se vedení pěveckého sboru Vlastislav ujala sbormistryně Natálie Štorková. Na pardubické konzervatoři dokončuje obor dirigování a studuje sólový zpěv. Pedagogicky působí na ZUŠ Bonifantes v Pardubicích.

Není možné uvést všechny osobnosti a koncerty spojené s činností sboru, vyjmenovat všechny zpěváky, kterých se za ty desítky let vystřídaly stovky. Všem patří dík, protože každý svým dílem přispěl k bohaté kulturní historii našeho města. Samotný pěvecký sbor Vlastislav se stal nedílnou součástí kulturního života heřmanoměsteckého mikroregionu. Nezbývá než si přát, aby jí zůstal i nadále.